1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок черв. 25

PDF Друк e-mail

 


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними Зборами
Протокол № 14
від 17.11. 2016 р.

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ"

(нова редакція)

м.Київ


1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ” (надалі Фонд) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання співпрацювати для реалізації Статутних завдань Фонду.
1.2. Фонд діє як громадська організація в інтересах соціальної підтримки постраждалих під час Другої Світової війни від націонал-соціалізму, ветеранів, учасників і жертв війн, військових конфліктів і тоталітарних режимів, сприяє зміцненню взаєморозуміння і співробітництва між народами, толерантності суспільства.
1.3. Фонд здійснює свою діяльність на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, вільного вибору території діяльності, гласності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, виборності органів, прозорості, відкритості та публічності.
1.4. Діяльність Фонду поширюється на територію України. Фонд вільний у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.
1.5. Фонд набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Може мати майно, самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду та реєструються у встановленому порядку, має права та несе відповідні обов’язки, укладає договори, має розрахунковий та інші рахунки, в тому числі й валютний в установах банків, може виступати позивачем та відповідачем в суді та третейському суді.
1.6. В своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання”, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
1.7. Повне найменування Фонду:
- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ";
- російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ";
- англійською мовою: РUBLIC ORGANIZATION "ІNTERNATIONAL FOUNDATION "MUTUAL UNDERSTANDING AND TOLERANCE".
1.8. Скорочене найменування Фонду:
- українською мовою: ГО "МФ "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ".
- російською мовою: ОО "МФ "ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ".
- англійською мовою: PO "IF "MUTUAL UNDERSTANDING AND TOLERANCE".
1.9. Місцезнаходження Фонду (юридична адреса): м. Київ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Метою діяльності Фонду є: захист соціальних, економічних, культурних та інших законних інтересів членів Фонду та громадян України, які постраждали від націонал-соціалізму під час Другої Світової війни, ветеранів, учасників і жертв війн, військових конфліктів і тоталітарних режимів, сприяння соціальній підтримці і здійсненню заходів щодо покращення їх якості життя, матеріального становища, впровадження соціально-психологічних знань в життя людей для побудови здорового та безпечного їх життя, підвищення громадянської свідомості та розбудови громадського суспільства, сприяння зміцненню взаєморозуміння і співробітництва між народами, толерантності в суспільстві.
2.2. Завдання та основні форми діяльності організації:
2.2.1. розробка та реалізація медико-соціальних програм і різноманітних гуманітарних проектів в інтересах постраждалих під час Другої Світової війни від націонал-соціалізму, ветеранів, учасників і жертв війн, військових конфліктів і тоталітарних режимів;
2.2.2. участь у наданні матеріальної, фінансової, благодійної та гуманітарної допомоги громадянам, постраждалим під час Другої Світової війни від націонал-соціалізму, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів;
2.2.3. здійснення заходів, спрямованих на збереження історичної правди через увічнення пам’ятних місць і об’єктів, які мають відношення до злочинів націонал-соціалізму і тоталітарних режимів, а також підтримку наукових досліджень і видавничої діяльності про злочинний характер націонал-соціалізму, невільницьку та примусову працю, про Другу світову війну та інші війни, військові конфлікти і тоталітарні режими;
2.2.4. організація різноманітних міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів та ведення інформаційної діяльності, що стосується дослідження джерел, характерних рис і наслідків існування нацизму і тоталітарних режимів, а також потреб взаєморозуміння між народами;
2.2.5. організація різних форм волонтерської діяльності для забезпечення опіки над особами, які потребують сторонньої допомоги;
2.2.6. реалізація проектів щодо спільної загальнокорисної діяльності молодих людей різних націй з метою виховання їх в дусі демократії, громадянської сміливості, толерантності, подолання екстремізму, насилля і тероризму, донесення до свідомості молодих поколінь пам’яті про війну і злочини націонал-соціалізму та інших тоталітарних режимів;
2.2.7. організація видання мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, фонограм, створенні музеїв, меморіалів, експозицій тощо, присвячених увічненню пам'яті жертв, учасників війн і тоталітарних режимів.
2.3. Для досягнення мети і завдань Фонд проводить наступну діяльність:
2.3.1. координує діяльність членів Фонду, спрямовану на досягнення мети та завдань Фонду, проводить відповідні заходи;
2.3.2. підтримує законодавчі ініціативи, ініціює цікаві та перспективні починання в сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;
2.3.3. вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращання соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;
2.3.4. організовує молодіжні обміни;
2.3.5. сприяє об`єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій та установ з іноземними організаціями, а також з установами районного, міського, обласного та всеукраїнського рівнів з метою розробки та впровадження національних та міжнародних програм і проектів в галузі соціального захисту, охорони здоров’я і культури;
2.3.6. бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації.
2.4. Для виконання мети і завдань Фонд має право:
2.4.1. утворювати відповідно до законодавства України та його Статуту відокремлені підрозділи;
2.4.2. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до чинного законодавства України, бути позивачем у суді та третейському судах;
2.4.3. здійснювати відповідно до Закону підприємницьку діяльність безпосередньо та через створені в порядку, передбаченому Законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті Фонду;
2.4.4. залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної підтримки діяльності Фонду, проводити збір добровільних внесків, пожертвувань;
2.4.5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;
2.4.6. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до Закону громадські спілки;
2.4.7. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним зобов'язанням України;
2.4.8. представляти та захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в державних органах, органах місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
2.4.9. одержувати у порядку, визначену Законом публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.4.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.4.11. бути, відповідно до Закону, одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
2.4.12. бути, відповідно до Закону, виконавцем державного замовлення;
2.4.13. створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання Статутної мети та завдань Фонду, здійснювати господарську діяльність для виконання Статутних завдань Фонду;
2.4.14. засновувати з метою досягнення своєї Статутної мети та завдань засоби масової інформації;
2.4.15. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати мету (завдання) Фонду, сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченню кращого досвіду інших країн;
2.4.16. підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, виставок, конкурсів;
2.4.17. мати власну символіку, яка підлягає реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
2.4.18. самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів;
2.4.19. здійснювати інші права не заборонені Законом та вживати інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ.
НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

3.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років, дотримуються та виконують положення цього Статуту, беруть активну участь у діяльності Фонду, виконують рішення керівних органів Фонду.
3.2. Членство у Фонді є добровільним.
3.3. Прийом у члени Фонду здійснюється на підставі особистої письмової заяви за рішенням керівного органу відокремленого підрозділу, які подаються до Правління Фонду або за рішенням Правління Фонду.
3.4. Облік членів Фонду здійснюється секретаріатом Правління Фонду. Права та обов’язки членів Фонду, порядок прийому, припинення членства та обліку членів Фонду визначаються в Положенні про членство, яке затверджується Правлінням Фонду.
3.5. Членство в Фонді припиняється:
3.5.1. За власним бажанням;
3.5.2. У випадках порушення вимог цього Статуту;
3.5.3. У разі визнання члена Фонду недієздатним або обмежено дієздатним;
3.5.4. У разі смерті або оголошенням особи померлою.
3.6. Рішення про припинення членства приймається Правлінням Фонду.
3.7. З підстав, передбачених пунктом 3.5.2 цього Статуту, рішення про припинення членства приймається на засіданні Правління Фонду, за яке повинні проголосувати 2/3 членів.
3.8. Члени Фонду мають право:
3.8.1. брати участь в Статутній діяльності та заходах Фонду;
3.8.2. вносити на розгляд Правління та Загальних Зборів пропозиції та заяви;
3.8.3. вносити на обговорення Правління та Загальних Зборів питання, що стосуються діяльності Фонду та його органів, у тому числі клопотання щодо прийому або припинення членства у Фонді;
3.8.4. у порядку, визначеному Статутом, брати участь у Загальних Зборах, обирати та бути обраними до керівних органів Фонду;
3.8.5. отримувати інформацію від керівних органів Фонду про діяльність Фонду та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;
3.8.6. брати участь в обговоренні будь-яких питань стосовно прав і обов’язків членів Фонду;
3.8.7. отримувати організаційну, консультативну і методичну допомогу;
3.8.8. у будь-який момент добровільне припинити членство у Фонді;
3.8.9. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Фонду за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
3.8.10. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду
3.9. Члени Фонду зобов’язані:
3.9.1. виконувати вимоги Статуту Фонду, рішення Правління Фонду та Загальних Зборів Фонду, у відповідності з рішеннями Правління Фонду виконувати взяті на себе зобов’язання;
3.9.2. брати активну участь у досягненні мети Фонду та сприяти виконанню його Статутних завдань;
3.9.3. пропагувати ідеї, мету, Статутні завдання і діяльність Фонду;
3.9.4. не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Фонду;
3.9.5. сприяти підвищенню авторитету та престижу Фонду, ефективності його діяльності;
3.9.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФОНДУ

4.1. З метою поширення своєї діяльності Фонд може мати відокремлені підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах, селищах та селах та діють з метою виконання Статутної мети та завдань Фонду, розвитку його структурної мережі. Відокремлений підрозділ Фонду в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі прирівнюються до обласних відокремлених підрозділів Фонду. Відокремлені підрозділи, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу відокремлених підрозділів, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.
4.2. Відокремлений підрозділ Фонду не має статусу юридичної особи.
4.3. Відокремлений підрозділ Фонду створюється за рішенням Правління Фонду за пропозицією зборів ініціативної групи, що складається не менш ніж з трьох осіб, які постійно проживають на територіях відповідної адміністративно-територіальної одиниці та відповідають вимогам, передбаченим п.3.1. цього Статуту.
4.4. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
4.5. Відокремлені підрозділи виконують покладені на них Правлінням Фонду завдання із здійснення захисту і представництва інтересів Фонду або здійснюють частину функцій Фонду на відповідній території в межах, визначених Правлінням Фонду.
4.6. Відокремлений підрозділ може мати печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням; відкривати, відповідно до вимог чинного законодавства України, рахунки у банках.
4.7. Діяльність відокремлених підрозділів, порядок створення керівних органів та їх повноваження, територія діяльності, функції щодо управління коштами та іншим майном визначаються Положенням про відокремлений підрозділ, яке приймається зборами ініціативної групи та затверджується Правлінням Фонду.
4.8. Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити нормам цього Статуту.
4.9. Зміни та доповнення до Положення про відокремлений підрозділ приймаються вищим керівним органом відокремленого підрозділу та затверджуються Правлінням Фонду, яке може за власною ініціативою внести зміни до Положення про відокремлений підрозділ.
4.10. Відокремлені підрозділи за рішенням Правління Фонду можуть наділятися окремими функціями щодо управління коштами та іншим майном.
4.11. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган, збори членів та керівника відокремленого підрозділу.
4.12. Керівництво роботою відокремленого підрозділу здійснює керівник, який обирається зборами членів відокремленого підрозділу, затверджується Правлінням Фонду та діє на підставі Положення про відокремлений підрозділ або на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Фонду, забезпечує облік членів, що приймаються до організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження.
4.13. Член Фонду може належати лише до одного відокремленого підрозділу.
4.14. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються Фонду.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ФОНДУ.

5.1. Керівними органами Фонду є:

- Загальні Збори ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ" (скорочено Загальні Збори ГО "МФ "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ");
- Правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ" (скорочено Правління ГО "МФ "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ");
- Президент ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ" (скорочено Президент ГО "МФ "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ");
- Наглядова Рада ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ" (скорочено Наглядова Рада ГО "МФ "ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ");
5.2. Вищим керівним органом Фонду є Загальні Збори Фонду.
5.3. Загальні Збори Фонду компетентні вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Фонду.
5.4. Загальні Збори Фонду збираються на свої засідання не рідше ніж 1 раз на рік. Засідання Загальних Зборів є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 делегованих представників. Рішення на засіданнях Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх, крім рішень про внесення змін до Статуту, припинення діяльності Фонду, використання коштів та майна Фонду на суму більше 50 % вартості майна Фонду, за які мають проголосувати не менше 3/4 присутніх на Загальних Зборах. Делегат Загальних Зборів Фонду не може передавати свій голос іншим та має на Загальних Зборах лише один голос. Усі рішення Загальних Зборів приймаються шляхом відкритого голосування. На Загальних Зборах ведеться протокол, який підписується головуючим на Загальних Зборах та секретарем Загальних Зборів. Головує на Загальних Зборах Президент Фонду або, за його відсутності, заступник Президента Фонду. За рівного розподілу голосів Головуючий на Загальних Зборах має вирішальний голос.
5.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належать питання щодо:
5.5.1. затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;
5.5.2. визначення основних напрямів діяльності Фонду;
5.5.3. затвердження складу Правління Фонду та Наглядової Ради Фонду;
5.5.4. обрання та припинення повноважень членів Правління Фонду;
5.5.5. обрання та припинення повноважень Президента Фонду та його заступника;
5.5.6. обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду;
5.5.7. прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, створення ліквідаційної комісії, а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна Фонду після його ліквідації відповідно до цього Статуту;
5.5.8. затвердження щорічного бюджету Фонду та його виконання.
5.5.9. заслуховування та затвердження звітів Правління та Наглядової ради;
5.5.10. затвердження Положення про Президента Фонду, затвердження або внесення змін до Положення про Президента Фонду;
5.5.11. прийняття та виключення з числа Почесних членів Фонду;
5.5.12. розгляду та прийняття остаточного рішення за повторними скаргами членів Фонду на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Фонду, у задоволенні яких відмовлено Президентом Фонду або Правлінням Фонду;
5.5.13. створення та ліквідації юридичних осіб (товариств, підприємств), а також тимчасових творчих колективів для здійснення Статутної діяльності;
5.5.14. прийняття рішення про заняття підприємницькою діяльністю безпосередньо Фондом;
5.5.15. реалізації права власності на кошти та інше майно Фонду;
5.5.16. вирішення будь-яких інших питань.
5.6. Рішення про скликання і проведення чергових та позачергових Загальних Зборів приймає виключно Правління Фонду, незалежно від того, яким органом ініційовано проведення Зборів. В протоколі Правління Фонду зазначається, хто ініціатор позачергових Загальних Зборів, уповноважується особа з числа членів Правління, що відповідатиме за повідомлення членів Фонду про дату Загальних Зборів, встановлюється норма представництва делегатів від відокремлених підрозділів на Загальних Зборах Фонду. Делегати Загальних Зборів Фонду обираються на зборах членів відокремленого підрозділу Фонду відповідно до норми представництва, встановленою Правлінням Фонду. Повноваження делегата на Загальних Зборах Фонду підтверджується протоколом зборів членів відокремленого підрозділу. Загальні Збори Фонду можуть бути проведені не раніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення Правлінням Фонду.
5.7. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, яке реалізує тактичні завдання Фонду, визначені Загальними Зборами Фонду. Правління Фонду очолює Президент Фонду.
5.8. Правління Фонду обирається Загальними Зборами Фонду, які визначають кількість його членів і строк їх повноважень. Правління Фонду працює в постійному режимі.
5.9. Як виконавчий орган Правління Фонду здійснює управління Фондом та його програмами, формує поточні плани і завдання Фонду, веде переговори, приймає відповідні рішення щодо тактичних дій, забезпечує ефективну політику Фонду та вирішення його поточних завдань.
5.10. До складу Правління Фонду входять Президент Фонду та його заступник. Президент Фонду обирається на посаду за рішенням Загальних Зборів Фонду з числа членів Фонду строком на п’ять років з правом переобрання та підзвітний тільки Загальним Зборам Фонду. Повноваження Президента Фонду припиняються за рішенням Загальних Зборів Фонду. Діяльність Президента Фонду регламентується окремим Положенням і затверджується Загальними Зборами. Загальні Збори обирають заступника Президента Фонду на визначений Загальними Зборами Фонду строк повноважень.
5.11. До повноважень Правління Фонду належать:
5.11.1. забезпечення виконання Статутних завдань, затвердження планів, програм та принципів діяльності, які випливають із завдань Фонду;
5.11.2. пропагування мети та завдань Фонду, інформування громадськості про його діяльність;
5.11.3. прийняття рішень, обов'язкових для виконання членами Фонду;
5.11.4. призначення на посаду та звільнення з посади керівників створених Загальними Зборами Фонду юридичних осіб (товариств, підприємств), затвердження складу тимчасових творчих колективів. У необхідних випадках затвердження документів, що регламентують діяльність таких юридичних осіб та тимчасових творчих колективів;
5.11.5. створення виконавчих, робочих, консультативно-дорадчих органів Фонду, а також інших органів, необхідних для забезпечення діяльності Фонду;
5.11.6. прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;
5.11.7. формування та внесення на розгляд Загальних Зборів пропозиції з основних напрямів діяльності Фонду;
5.11.8. сприяння розширення джерел фінансування;
5.11.9. прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів, координація їх діяльності;
5.11.10. затвердження Положення про відокремлений підрозділ, затвердження або внесення змін до Положення про відокремлений підрозділ;
5.11.11. затвердження кандидатур керівників відокремлених підрозділів;
5.11.12. прийняття рішень щодо участі Фонду в інших організаціях;
5.11.13. прийняття рішень про прийняття членів Фонду та припинення їх членства у Фонді, делегування права прийняття членів Фонду відокремленим підрозділам, розгляд скарг на рішення керівних органів відокремлених підрозділів про припинення членства у Фонді;
5.11.14. затвердження Положення про членство у Фонді, затвердження або внесення змін до Положення про членство у Фонді;
5.11.15. затвердження Положення про Почесне членство у Фонді, затвердження або внесення змін до Положення про Почесне членство у Фонді;
5.11.16. затвердження розміру вступних і поточних членських внесків членів Фонду та порядок і строки їх внесення;
5.11.17. складання проекту щорічного бюджету Фонду, змін до нього, подання на затвердження Загальним Зборам, звітування перед Загальними Зборами про виконання бюджету;
5.11.18. прийняття рішення про утворення Секретаріату Правління Фонду та його структурних підрозділів;
5.11.19. затвердження Положення про Секретаріат Правління Фонду, затвердження або внесення змін до Положення про Секретаріат Правління Фонду, затвердження або внесення змін до штатного розпису Фонду за поданням Президента;
5.11.20. ініціювання пропозицій до Загальних Зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;
5.11.21. затвердження ескізу круглої печатки з своїм найменуванням, штампів, бланків, символіки Фонду;
5.11.22. затвердження Положень, що регламентують роботу Секретаріату Правління Фонду та оплату праці працівників Фонду;
5.11.23. здійснення функцій щодо управління (володіння та користування) коштами та іншим майном Фонду; визначення порядку і повноважень щодо володіння та користування коштами та іншим майном створеними Фондом юридичними особами (товариствами, підприємствами) та тимчасовими творчими колективами;
5.11.24. розгляд повторних скарг членів Фонду на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Фонду, у задоволенні яких відмовлено Президентом Фонду;
5.11.25. виконання інших повноважень, делеговані йому Загальними Зборами Фонду, прийняття інших рішень стосовно діяльності Фонду, що не входять до виключної компетенції Загальних Зборів Фонду.
5.12. Основною організаційною формою діяльності Правління Фонду є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються Президентом Фонду або за його дорученням заступником Президента Фонду. Засідання Правління Фонду також може бути скликане за ініціативою не менш як половини його членів. Засідання Правління Фонду є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин членів Правління Фонду.
5.13. Засідання Правління Фонду веде Президент Фонду або його заступник. Рішення Правління Фонду приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Якщо голоси членів Правління Фонду розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні. На засіданні Правління Фонду ведеться протокол. Рішення (Протоколи) засідань Правління підписують Президент та секретар Правління. Прийняття рішень Правлінням Фонду у виняткових випадках може здійснюватись без проведення засідання шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів зв’язку, з оформленням протягом 5 робочих днів відповідного протоколу, який повинен містити підписи опитаних членів Правління Фонду.
5.14. Правління Фонду щорічно звітує перед Загальними Зборами про результати своєї діяльності, прийняті рішення та здійснення Статутних завдань. Зазначений звіт Загальним Зборам подає Президент Фонду або за його дорученням заступник Президента Фонду.
5.15. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Фонду та його керівних органів здійснює Секретаріат Правління Фонду, що діє відповідно до Положення про нього.
5.16. Правління Фонду має виключне право тлумачення цього Статуту;
5.17. Президент Фонду має сукупність невід’ємних прав та обов’язків:
5.17.1. здійснює особисте поточне керівництво діяльністю Фонду;
5.17.2. забезпечує незалежність Фонду, права і свободи його членів, є гарантом дотримання цього Статуту і чинного законодавства України;
5.17.3. без довіреності представляє Фонд у вищих державних органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізації, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях, перед всіма третіми особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо;
5.17.4. забезпечує виконання Статутних завдань Фонду, рішень Загальних Зборів, Правління Фонду, робить заяви від імені Фонду;
5.17.5. очолює Правління Фонду, скликає засідання Правління Фонду, організує підготовку Загальних Зборів Фонду та головує на них;
5.17.6. підписує рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації тощо, має право підпису фінансових та будь-яких документів Фонду;
5.17.7. укладає від імені Фонду угоди, контракти, договори, здійснює інші правочини, видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах;
5.17.8. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для всіх членів Фонду;
5.17.9. подає на розгляд Правління Фонду структуру та штатний розклад Фонду, контролює діяльність Секретаріату Правління Фонду;
5.17.10. виконує інші повноваження, делеговані Загальними Зборами Фонду.
5.18. Діяльність Президента регламентується Положенням про Президента Фонду, яке затверджується Загальними Зборами Фонду.
5.19. За відсутності Президента Фонду його обов’язки виконує Заступник Президента Фонду.
5.20. З метою сприяння здійснення контролю за фінансовою діяльністю Загальними Зборами Фонду із числа членів Фонду обирається Наглядова Рада Фонду строком на п’ять років шляхом відкритого голосування. Персональний склад Наглядової Ради визначається Загальними Зборами Фонду у складі Голови та 2 членів на визначений Загальними Зборами строк. Членами Наглядової Ради не можуть бути члени Правління Фонду та матеріально відповідальні працівники Фонду. До складу Наглядової Ради можуть входити за особистою згодою особи, що не є членами та працівниками Фонду. Положення про Наглядову Раду приймається самою Наглядовою Радою та затверджується Загальними Зборами Фонду.
5.21. Наглядова Рада здійснює постійний контроль за діяльністю Фонду і її звітністю; не рідше одного разу на рік здійснює перевірку Статутної діяльності Фонду, подає Зборам акти результатів перевірок.
5.22. Наглядова Рада Фонду:
5.22.1. здійснює контроль за дотриманням порядку обліку, надходження та витрат коштів Фонду, використанням майна Фонду;
5.22.2. контролює фінансово-господарську діяльність Фонду;
5.22.3. щорічно звітує перед Загальними Зборами Фонду про свою діяльність;
5.22.4. вносить пропозиції іншим керівним органам Фонду відповідно до своїх повноважень.
5.23. Наглядова Рада Фонду за дорученням Загальних Зборів Фонду або Правління Фонду здійснює перевірки діяльності Секретаріату Правління Фонду та інших органів і посадових осіб Фонду щодо використання коштів та майна Фонду відповідно до затвердженого бюджету.
5.24. Наглядова Рада Фонду самостійно приймає рішення й організовує свою роботу. Засідання Наглядової Ради Фонду є чинним, якщо в ньому беруть участь усі члени Наглядової Ради. Головує на засіданні Наглядової Ради Фонду її Голова.
5.25. При здійснені своїх повноважень Наглядова Рада Фонду вправі вимагати від членів Фонду, посадових осіб Фонду або керівних органів Фонду подання необхідних документів, матеріалів, особистих усних чи письмових пояснень. У разі виявлення зловживань або при виникненні загрози суттєвим інтересам Фонду Наглядова Рада Фонду має право ініціювати скликання позачергових Загальних Зборів Фонду.
5.26. Рішення Наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні її членів шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів членів Наглядової Ради Фонду, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Наглядової Ради.
5.27. Компетенція Наглядової Ради визначається цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Загальними Зборами Фонду.
5.28. Усі керівні органи Фонду мають у 30 денний термін надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів Фонду щодо діяльності керівних органів та реалізації Статутних завдань. Керівні органи Фонду мають забезпечити для членів Фонду вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.

6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ФОНДУ та розгляду скарг

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Фонду можуть бути оскаржені членом (членами) Фонду.
6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Фонду можуть бути подані до Правління Фонду або винесені на розгляд Загальних Зборів Фонду .
6.3. Правління Фонду на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
6.4. Якщо Правління Фонду вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів Фонду , про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
6.5. У разі не згоди із рішенням Правління Фонду щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління Фонду вони можуть бути оскаржені до Загальних Зборів Фонду .
6.6. Загальні Збори Фонду на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

7. МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ.

7.1. У відповідності з метою та завданнями своєї діяльності Фонд має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у судах.
7.2. Фонд може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє Статутній діяльності.
7.3. Фонд має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або інших речових правах, правочини, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Кошти і майно Фонду використовуються для реалізації Статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Фонду.
7.4. Фонд не має права забезпечувати позики або кредити членами керівних органів Фонду.
7.5. Фонд відкриває рахунки в установах банків у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.6. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому майном.
7.7. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Фонду, а Фонд у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.
7.8. Фонд не відповідає за зобов’язаннями його членів, а члени Фонду не відповідають за зобов’язаннями Фонду.
7.9. Фонд для виконання своєї Статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке:
7.9.1. передане Фонду його членами або державою;
7.9.2. набуте як членські внески;
7.9.3. пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
7.9.4. набуте в результаті підприємницької діяльності Фонду, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств);
7.9.5. придбано за рахунок власних коштів;
7.9.6. тимчасово надано у користування (крім розпорядження);
7.9.7. набуто як пасивні доходи;
7.9.8. набуто як благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
7.9.9. набуто як благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога.
7.10. Усі доходи, отримані Фондом, використовуються виключно для фінансування видатків, на утримання Фонду, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.10.1. Усі доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів Фонду, працівників Фонду (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління ті інших пов’язаних з ними осіб.
7.11. Фонд самостійно розпоряджається своїми майном та коштами.
7.12. Основними напрямками використання коштів є:
7.12.1. забезпечення виконання Статутних завдань Фонду, у тому числі цільове фінансування окремих програм, зокрема освітніх заходів, семінарів, науково-практичних конференцій;
7.12.2. оплата праці штатних працівників Фонду і фахівців, які залучаються для виконання роботи за відповідними угодами, та відрахування на соціальні заходи, у тому числі витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні послуги та інше, в межах чинного законодавства ;
7.12.3. видатки на утримання Фонду, у тому числі витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;
7.12.4. видатки на пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Фонду;
7.12.5. інші видатки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
7.13. Фонд, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність; сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до Закону; ведуть архів, а також несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
7.14. Фонд має право одержувати відповідно до закону фінансову допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.
7.15. Правління Фонду не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення Статутної діяльності та про напрями їх використання відповідно до чинного законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ ФОНДУ.
 
8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Загальними Зборами Фонду за пропозицією Правління Фонду або членів Фонду.
8.2. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.
 
9.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Фонду у випадках, встановлених чинним законодавством України.
9.2. Рішення про саморозпуск Фонду приймається Загальними Зборами Фонду. Одночасно Загальні Збори створюють Ліквідаційну комісію або доручають Правлінню Фонду здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії для проведення припинення Фонду як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Фонду після його ліквідації відповідно до цього Статуту.
9.3. Активи Фонду за рішенням Загальних Зборів Фонду передаються одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення діяльності Фонду (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
9.4. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ Фонду до складу громадської спілки не є реорганізацією Фонду і не має наслідком припинення його діяльності.
9.5. Припинення діяльності Фонду має наслідком припинення його як юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.6. Фонд є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.