1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця трав. 24

PDF Друк e-mail

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням правління

 Міжнародної громадської організації

 "Міжнародний фонд

 “Взаєморозуміння і толерантність”

Протокол №  3

від  15 вересня  2008 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про місцевий осередок

 Міжнародної громадської організації

 «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність»

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Це Положення визначає статус місцевого осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» (далі за текстом - Фонд), порядок і умови його створення,  повноваження та організаційно-правову структуру.

1.2. Це Положення є обов'язковим для всіх членів місцевого осередку Фонду.

1.3. Місцевий осередок Фонду здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», інших нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, Статуту Фонду, цього Положення та інших внутрішніх документів Фонду.

1.4. Місцевий осередок здійснює свою діяльність на засадах вільного волевиявлення, рівноправності членів, на принципах добровільності, єдності інтересів, законності і гласності.

1.5. Місцевий осередок Фонду створюється за територіальною ознакою за місцем проживання, роботи чи навчання громадян при наявності не менше трьох членів.

1.6. Відповідно до законодавства України місцевий осередок Фонду не є юридичною особою.

1.7. Легалізація місцевого осередку Фонду здійснюється шляхом повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Місцевими осередками Фонду є його осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах, районах, селищах та селах. Осередки Фонду в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі прирівнюються до обласних осередків Фонду. Місцеві осередки, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих осередків, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

1.9. Найменування місцевого осередку: назва населеного пункту (можливо з деталізацією згідно з адміністративно-територіальним поділом України).

1.10. Місцевий осередок може використовувати у своїй діяльності символіку Фонду, затверджену Правлінням Фонду і зареєстровану відповідно до діючого законодавства України.

1.11. У своїй діяльності місцевий осередок може безпосередньо вступати в цивільно-правові відносини з юридичними і фізичними особами в межах повноважень, установлених для місцевого осередку Правлінням Фонду.

1.12. Місцевий осередок може мати свої кошти і розпоряджатися ними в інтересах членів місцевого осередку та Фонду. Кошторис витрат місцевого осередку затверджується Правлінням Фонду.

1.13. Для організації своєї діяльності місцевий осередок Фонду може мати в банківських установах поточні рахунки.

1.13.1. Кошти місцевого осередку спрямовуються на виконання завдань, передбачених цим Положенням, та забезпечення його діяльності;

1.13.2.Кошти місцевого осередку, що виділяються правлінням Фонду, є частиною бюджету Фонду, і перебувають в банківській установі на поточному рахунку.

1.14. Місцевий осередок створюється на невизначений термін і припиняє свою діяльність за рішенням Загальних зборів Фонду, Правління Фонду чи Загальних зборів місцевого осередку, або одночасно з припиненням діяльності Фонду.

 

2. Порядок створення місцевого осередку Фонду.

 

2.1. Місцеві активісти письмово звертаються до Правління чи/та Президента Фонду з заявою, у якій повідомляють про намір створити у своїй місцевості місцевий осередок Фонду.

2.2. Активісти, які ініціювали  створення осередку, отримують від Правління Фонду згоду або обґрунтовану відмову на проведення установчих зборів. У випадку згоди разом з рішенням Правління Фонду надсилається Статут Фонду для подальшого використання у роботі.

2.3. Мінімальна кількість людей для створення місцевого осередку – 3 особи.

2.4. У даній місцевості (районі, місті, області, регіоні) проводяться установчі збори, на яких приймається рішення про створення місцевого осередку Фонду, обирається голова осередку. Ці рішення фіксуються у протоколі.

2.5. Протокол із підписами голови та секретаря установчих зборів надсилається до Правління Фонду. До протоколу також додаються відомості про учасників установчих зборів місцевого осередку Фонду.

2.6. Правління Фонду розглядає протокол установчих зборів про створення місцевого осередку Фонду та відповідні документи. При відсутності зауважень, приймає постанову про створення відповідного місцевого осередку та затверджує голову місцевого осередку, або відмовляє - за наявністю відповідних підстав.

2.7. Після отримання від Правління постанови про створення місцевого осередку та затвердження голови місцевого осередку, голова осередку подає до легалізуючого органу відповідні документи.

2.8. До легалізуючого органу надаються слідуючи документи:

2.8.1.  постанова Фонду про створення місцевого осередку;

2.8.2.  протокол установчих зборів місцевого осередку;

2.8.3. відомості про учасників установчих зборів місцевого осередку Фонду.

2.8.4. Статут Фонду;

2.8.5. відомості про склад керівництва центральних Статутних органів;

2.8.6. свідоцтво про державну реєстрацію Фонду;

2.8.7. Положення про місцевий осередок Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

 

3. Мета і завдання місцевого осередку Фонду.

 

3.1. Основною метою діяльності місцевого осередку Фонду є об’єднання зусиль членів Фонду для реалізації статутної мети та завдань Фонду на території, на яку поширюється діяльність осередку.

3.2. Основна діяльність місцевого осередку спрямована на захист соціальних, економічних, культурних та інших законних інтересів членів місцевого осередку та Фонду, які постраждали від націонал-соціалізму під час Другої Світової війни, ветеранів і жертв війни, військових конфліктів і тоталітарних режимів, сприяння їх соціальній підтримці, зміцненню взаєморозуміння і співробітництва між народами, толерантності в суспільстві.

3.3. Місцевий осередок Фонду ставить перед собою наступні завдання у встановленому чинним законодавством порядку:

3.3.1. встановлення і розвиток гуманітарних, економічних, інформаційних, благодійних і інших контактів із усіма зацікавленими організаціями, установами та підприємствами, у тому числі і за кордоном, при реалізації програм Фонду;

3.3.2  представництво інтересів Фонду;

3.3.3. сприяння реалізації мети та завдань Фонду.

3.3.4. захист прав і законних інтересів членів місцевого осередку Фонду та усіх членів Фонду.

3.4. Для досягнення мети діяльності та виконання статутних завдань Фонду, місцевий осередок Фонду має право:

3.4.1 представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, перед громадянами на території України і за кордоном, надавати юридичну допомогу своїм членам, в тому числі у суді;

3.4.2. сприяти поширенню знань та культури через друковані видання та інші інформаційні органи$

3.4.3. одержувати від місцевих органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;

3.4.4. розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та цілі Фонду.

3.4.5. проводити роботу, пов'язану із сприянням поліпшенню соціально-побутових і матеріальних умов життя членів Фонду;

3.4.6. організовувати збирання благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, отримувати гуманітарну допомогу від іноземних юридичних і фізичних осіб, акумулювати фінансові ресурси для фінансування завдань місцевого осередку, Фонду відповідно до Статуту Фонду та цього Положення;

3.4.7. налагоджувати і розвивати міжнародні зв'язки, обмінюватися досвідом, брати участь у міжнародному співробітництві з неурядовими організаціями, співпрацювати з відповідного рівня об'єднаннями громадян або їх осередками, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, які сприяють статутній діяльності Фонду, надавати допомогу в їх організації, здійснювати заходи щодо обміну досвідом з іншими громадськими об'єднаннями, як в Україні, так і закордоном;

3.4.8. збирати, аналізувати, систематизувати та поширювати інформацію за напрямами діяльності Фонду;

3.4.9. брати участь у роботі ЗМІ, готувати і надавати матеріали з питань діяльності місцевого осередку Фонду та Фонду для преси;

3.4.10. вносити свої пропозиції в органи керівництва Фонду та пропонувати своїх активістів до керівних органів Фонду та відповідного місцевого осередку Фонду вищого рівня;

3.4.11. приймати участь у різних соціальних програмах, розробляти і сприяти реалізації власних соціальних програм;

3.4.12. проводити благодійні заходи.

3.5. Для досягнення мети діяльності та виконання статутних завдань Фонду, місцевий осередок Фонду зобов'язаний:

3.5.1. організувати виконання рішень керівних органів Фонду та його осередків вищого рівня;

3.5.2. брати участь у виробленні й реалізації стратегії і тактики діяльності Фонду, та осередків вищого рівня, розробляти стратегію і тактику розв'язання місцевих проблем, запроваджувати їх в життя;

3.5.3. координувати роботу тих осередків, які входять до їхнього складу, надавати їм допомогу у вирішенні проблем на відповідній території;

3.5.4. розповсюджувати інформацію про ідеї, мету діяльності, назву та символіку Фонду, а також пропагувати їх.

 

4. Майно місцевого осередку Фонду.

 

4.1. Місцевий осередок має право використовувати майно і грошові кошти, виділені йому Фондом та/чи набуті місцевим осередком Фонду, необхідні для здійснення своєї діяльності.

4.2. Члени місцевого осередку вносять членські внески у безготівковій формі на рахунок Фонду, який наданий їм в осередку.

4.3. 25% зібраних внесків від членів місцевого осередку в обов’язковому порядку використовується на розвиток діяльності цього місцевого осередку.

4.4. Джерелами формування майна та коштів місцевого осередку Фонду можуть бути:

4.4.1. грошові кошти і майно, передані місцевому осередку Фондом;

4.4.2. дотації та субсидії з державних та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, а також допомога від іноземних установ, організацій та фондів одержана відповідно до чинного законодавства України;

4.4.3. кошти та майно, одержані безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, в тому числі як гранти та добровільні пожертви членів Фонду, громадян та / чи юридичних осіб України та інших країн;

4.4.4. пасивні доходи;

4.4.5. інші надходження, не заборонені чинним законодавством України для неприбуткових громадських організацій.

4.5. Порядок використання майна і грошових коштів місцевого осередку Фонду визначається Правлінням Фонду, Президентом Фонду і Головою місцевого осередку Фонду, відповідно до їх повноважень.

4.6. Майно та грошові кошти місцевого осередку Фонду використовуються на реалізацію завдань, що визначені Статутом Фонду та цим Положенням.

 

5. Керівні органи місцевого осередку Фонду.

 

5.1. Керівним органом місцевого осередку є Загальні збори місцевого осередку Фонду, керівною особою - Голова місцевого осередку Фонду. Голова місцевого осередку діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та відповідно до Статуту Фонду.

5.2. Вищим керівним органом місцевого осередку Фонду є Загальні збори його членів.

5.2.1. Загальні збори місцевого осередку Фонду скликаються Головою місцевого осередку Фонду не рідше одного разу на рік.

5.2.2. Про проведення Загальних зборів члени місцевого осередку Фонду повідомляються письмово чи електронною поштою із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного.

5.2.3. Місце та час скликання Загальних зборів місцевого осередку Фонду визначається та повідомляється не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення. Порядок денний Загальних зборів місцевого осередку Фонду формується головою місцевого осередку.

5.2.4. Загальні збори місцевого осередку Фонду є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів місцевого осередку Фонду.

 5.2.5. Рішення Загальних зборів місцевого осередку Фонду приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх членів місцевого осередку, а з питань: про припинення діяльності місцевого осередку; обрання і переобрання Голови місцевого осередку Фонду – якщо за них проголосувало не менше ніж 3/4 голосів присутніх членів місцевого осередку Фонду. Кожний член місцевого осередку Фонду, що бере участь у Загальних зборах, має один голос. У разі потреби за рішенням Загальних зборів місцевого осередку Фонду може проводитися таємне голосування.

5.2.6. Рішення Загальних зборів місцевого осередку Фонду оформляються протоколами.

5.2.7. Рішення Загальних зборів місцевого осередку Фонду є обов'язковими для виконання членами та Головою місцевого осередку Фонду.

5.2.8. Позачергові Загальні збори місцевого осередку Фонду можуть бути скликані на письмову вимогу 2/3 його чисельного складу, з ініціативи Голови місцевого осередку Фонду або  Правління/ Президента Фонду.

5.2.9. До компетенції Загальних зборів місцевого осередку Фонду відноситься:
- визначення та затвердження основних напрямків діяльності і розвитку місцевого осередку в межах Статуту Фонду та цього Положення;

- обрання та переобрання Голови місцевого осередку Фонду на термін не більший, ніж три роки. Затвердження кандидатури Голови місцевого осередку Фонду здійснюється Правлінням Фонду;

- затвердження програми діяльності місцевого осередку Фонду і механізму її реалізації відповідно до мети і завдань Фонду;

- затвердження звітів Голови місцевого осередку Фонду;

- затвердження кандидатур від місцевого осередку Фонду для участі у Загальних Зборах Фонду, в виборні органи Фонду;

- внесення пропозиції про внесення змін та доповнень до Положення про місцевий осередок Фонду;

- здійснення контролю за діяльністю Голови місцевого осередку Фонду;

- прийняття рішення про припинення діяльності місцевого осередку Фонду. Таке рішення в обов'язковому порядку підлягає затвердженню Правлінням Фонду;

- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю місцевого осередку Фонду в межах наданих їм повноважень.

5.3. Голова місцевого осередку Фонду обирається на Загальних зборах місцевого осередку Фонду з числа її членів відкритим голосуванням терміном на три роки.

5.3.1. Голова місцевого осередку Фонду:

- здійснює керівництво поточною діяльністю місцевого осередку та діє на підставі цього Положення і доручення, виданого Фондом;

- укладає угоди від імені місцевого осередку Фонду та здійснює інші юридично значимі дії, відповідно до своїх прав та обов'язків на підставі отриманих доручень;

- скликає та головує на Загальних зборах місцевого осередку Фонду;

- організовує проведення позачергових Загальних зборів членів місцевого осередку і ведення протоколу Загальних зборів;

- організує виконання рішень Фонду та Загальних зборів місцевого осередку Фонду, а також подає звіт про їх виконання та несе відповідальність за свою діяльність;

- вносить пропозиції від імені місцевого осередку Фонду і вживає заходів до їх реалізації в межах своїх повноважень і Статуту Фонду;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків для місцевого осередку за дорученням Фонду;

- від імені місцевого осередку Фонду виносить питання на розгляд Загальних зборів місцевого осередку й Фонду;

- представляє місцевий осередок Фонду у взаєминах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами;

- розпоряджається коштами і майном місцевого осередку згідно дозволів і розпоряджень керівних органів Фонду, відповідно до Статуту Фонду, даного Положення та на підставі доручення Фонду і норм чинного законодавства України;

- здійснює прийом заяв нових членів Фонду та подає їх кандидатури на розгляд і затвердження Правління Фонду зі своїми рекомендаціями;

- сприяє залученню нових членів Фонду;

- подає пропозиції до Правління Фонду щодо виключення членів з місцевого осередку Фонду, дії яких несумісні із Статутом Фонду;

- робить заяви від імені місцевого осередку Фонду.

 

6. Облік і звітність

 

6.1. Голова місцевого осередку Фонду звітує перед Загальними зборами місцевого осередку та Фондом за використання грошових коштів і майна, що знаходяться в користуванні місцевого осередку Фонду.

6.2. Документація з обліку і звітності зберігається в місцевому осередку і пред'являється Наглядовій Раді, Правлінню і Президенту Фонду, а також державним контролюючим органам, за їхньою вимогою.

 

7. Припинення діяльності місцевого осередку Фонду.

 

7.1. Місцевий осередок Фонду створено на невизначений строк, але не більше строку діяльності Фонду.

7.2. Рішення про припинення діяльності місцевого осередку Фонду приймає Правління Фонду або його діяльність припиняється за рішенням Загальних зборів місцевого осередку яке затверджено Правлінням Фонду, або одночасно з припиненням діяльності Фонду.

7.3. Ліквідація місцевого осередку проводиться Ліквідаційною комісією Фонду, призначеною Правлінням Фонду.

7.4. З моменту призначення Ліквідаційної комісії Фонду до неї переходять усі повноваження з керування справами місцевого осередку Фонду.

7.5 Голова місцевого осередку Фонду в десятиденний термін після призначення Ліквідаційної комісії зобов'язаний передати всю документацію місцевого осередку Ліквідаційній комісії Фонду.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням керівних органів Фонду.

8.2. Загальні збори місцевого осередку Фонду можуть вносити пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про місцеві осередки Фонду.

8.3. Усі питання, не врегульовані Статутом Фонду, цим Положенням і внутрішніми документами Фонду, які стосуються взаємовідносин між членами Фонду та місцевим осередком, між місцевим осередком та Фондом вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.4. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням Фонду.